تبلیغات
فنون موفق زندگی زناشوئی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

سه شنبه 14 دی 1389-10:38 ق.ظاین راخیلی باید درباره اش گفتگو کرد تا ملکه روح شود باید عیب رادرک کردوپذیرفت داستان بیسکوبیت سوخته مشهوراست که مرد می بینه همسرش خسته است میخورد وتعریف هم میکند چون میداندهمسرش کارزیادداشته خسته بود لذادقت نکرده است اما این سبب غرزدن نباید بشود
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
سه شنبه 14 دی 1389-10:33 ق.ظسخی بودن رابایدتمرین کرد ازکودکی به بچه پول بدهیم مثلا صدقه بدهد یا بدهی راپرداخت کند یا ...مردانی که سخی هستند کمترباهمسرشان مشاجره دارند کلیدطلائی ورودبه قلب هرزنی سخاوت است این سبب بهبودروابط میگردد بشرطی که درهزینه کردش دخالت نشود
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 14 دی 1389 10:38 ق.ظ
سه شنبه 14 دی 1389-10:30 ق.ظیکی ازرموزموفقیت هنرخواندن قران هرچقدرهم کم باشد سبب میشه زن وشوهرباهم مشاجره نداشته باشند امواج قرآن غالب برموج مشاجرات آنهاست این راامتحان کنیم
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
پنجشنبه 2 دی 1389-07:31 ق.ظگردش ایام خلق انسان راتغییرمیدهد اگراطرافیان یکی ازهمسریاشوهربیمارباشد یافوت نماید اعصاب او بشدت متلاطم میشه که منجربه مشاجره باشوهریاهمسرش میگرددبهتراست دراینگونه مواقع رعایت حال اوراکردواحساساتش رادرک نمود

بهترین روش دراینگونه مواقع پرهیزازغذاهائی است که خلق وخو راتندمیکند وبالعکس باید ازغذاهای آرام بخش استفاده کرد قدیم درعزای کسی که فوت میکرد قاووت جلوهمه می گذاشته اند گلاب به همه تعارف میکردندوخرما که هرسه اثربهبوداحساسات رادارد امروزه ممکن است یکی اززوجین درامتحانات درسی یاورودی یک موسسه شرکت کند وقبول نشود بشدت احساساتش به هم ریخته ونتوان دوسه روزی بااوحرف زد لذاباید رعایت حال اوبشود تابه حالت عادی برگردد ازجمله تغییرات خلقی حین زایمان است که به علت کم خونی خلق پائین می اید ومشاجره ها آغازمیشود
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
پنجشنبه 2 دی 1389-07:03 ق.ظمعمولا هرگونه مشاجره وتوهین وتحقیر و...نشانه ناراحتی اعصاب وبیماری است که همسران دراین مواقع به اطرافیانشان نیز ایرادگرفته وتوهین میکنند اگربقول مرحوم نجفی مرعشی شمروعبیدالله انصاف می داشتند امام حسین راشهیدنمیکردند همسران نیزلازم است باانصاف باشند ودرباره همسرشان واطرافیانش قضاوت نادرست نکنند غیبت خانواده همدیگررا نزدهمسایگان واطرافیان نکنند به خودموضوع موردبحث بپردازند وبه راه حل های احتمالی بیندیشند ایرادگرفتن ازمادرشوهریامادرزن یک بحث انحرافی است به اختلاف دامن میزند بایداگرانها بیمارهستندراهنمائی شوند تا باروان درمانی بهبودیابند بالجبازی مشکلی حل نمیشود
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
پنجشنبه 2 دی 1389-06:56 ق.ظچون مردان دیدار ی هستند حین بازگشت ازمحل کاربهتراست خانم ها چنددقیقه ازجلو چشم آنهادورنشوند وسفره وغذاکشیدن رابه بعدازاین چنددقیقه موکول کنند این سبب اشباع چشم شوهرمیگرددودرنتیجه کمترغرمیزند
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
جمعه 12 آذر 1389-10:48 ق.ظتوکل کردن یک عمل است یک رفتارکاربردی است اغلب فراموش می کنیم تجربه شده اگربگوئیم خدای عزیزتوکل برتو گره کارماگشوده میشود

درایام فقرمالی زوجین بیشتربه مشاجره می پردازند نداری خودش استرس زاست امااگرماتوکل کنیم ازراه هائی که تصورش رانمی کنیم خداماراتأمین میکند این راتجربه کنیم
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
جمعه 12 آذر 1389-10:45 ق.ظناتوانی درقدرت تصمیم گیری یک اختلال عصبی است مرددبودن ،وسواس،هراس ازتصمیم ودلشوره سبب میشود الان تصمیم بگیریم یک روزبعد آنراتغییردهیم

گاه والدین زوجین  تصمیم می گیرند دیگردرزندگی فرزندشان دخالت نکننداما یک ساعت بعد فراموش میکنندکه خودفراموشی یک اختلال روانی است
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
جمعه 12 آذر 1389-10:38 ق.ظاین فن برای کسانی که واسطه گری یاریش سفیدی بین همسران میکنندمفیداست اختلافات طبق نظرکارشناسان به سه سطح تقسیم میشود تفاوت ها ی فرهنگی 5%مشکلات اجتماعی مثل بیکاری وابتلابه اسیب های اجتماعی 5%واختلافات ناشی ازاتاق خواب یااختلال ناتوانی جنسی وسردمزاجی 90%

البته امروزه بیماری اعصاب زیاداست و مادران وپدران زوجین که متقابلا به مشاجره می پردازند وهیچ کدام طرف کوتاه نمی آید عامل بیشتری درطلاق شده است مثلا همسران دوست دارندوهیچ اختلافی ندارندامادومادرگاه تامرزکتکاری پیش می رودند
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
جمعه 12 آذر 1389-10:35 ق.ظافرادکم خون استرسی هستند کنترل روی موقعیت یامباحثی که پیش می آید ندارند برای درمان کم خونی بایدازغذاهای خون سازاستفاده کرد افرادی که کم خونی ندارند خونگرم وخوش برخوردوخوشروهستندیعنی خون گرم است حرارت بدن راتنظیم میکند
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
جمعه 12 آذر 1389-10:31 ق.ظبنشین وتأمل کن وآهسته سخن گوی                  فریادکشیدن روش بی خردان است

معمولاکسانی که استرس دارند بخصوص آن نوع افرادی که چای زیادمی خورند قادربه اینکه حین سخن دادنزنندنیستندبلندحرف زدن،توهین،تحقیر،دادزدن وناسزاگفتن نشانه های اضطراب واسترس هستند که نیازبه تمرین است تااینهامهارگردند

ترک موادغذائی استرس زامانندچای نیزموثراست
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
دوشنبه 24 آبان 1389-11:04 ب.ظبدخلقی معلول بیماری است گاه میگرن وگاه کم خونی

بهتراست هرروزیک قاشق روغن زیتون بابو خوردتاخوش خلق بود
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
دوشنبه 24 آبان 1389-11:03 ب.ظزن دردوره ماهانه کرخت وسست وبی حال وعصبانی است بهتراست همانطورکه قرآن فرموده ازاوکنارگیری کردوتوقع اتوکردن لباس و...نداشت تامشاجره پیش نیاید


نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
دوشنبه 24 آبان 1389-10:59 ب.ظسردمزاجی وناتوانی جنسی امروزه رتبه اول بیماری هاست بهتراست بجای مشاجره الویت رابه تغذیه مناسب دادمثلا ناشتامویزخوردن وروزانه یک قاشق سیاه دانه خوردن وگاه شیره انگورسرکشیدن سبب بهبوداختلال نعوظ واختلال سردمزاجی است
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
دوشنبه 24 آبان 1389-10:55 ب.ظیکی ازعلل مشاجرات واختلافات جوش صورت واضافه وزن وزیبانبودن است این مسئله به راحتی قابل حل است اضافه وزن وتناسب ناموزن اندام مربوط به طبع سرداست باشناخت طبع وخوردن غذای سازگارباآن اضافه وزن بطوردائمی رفع میشه

وباخوردن روغن زیتون بابو پوست براق وصاف وشفاف میشه ومانع جوش است سونای خشک وپیاده روی تندسبب لاغری هستندهرکاری که باعث عرق شودعامل لاغری است لذابایدمسئله راحل کردنه اینکه مشاجره کرد
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4